הישפוח שפנ


ילייד ילו'ג :תאמ
.טסידונ תויהל ךופהל הצרי והשימ המל ןיבהל השק יל היה
.ילעב ינפל וא דבל וליפא חונ אל שיגרהל יל םרגו יתוא ךיבה דימת ,המוריע תויהל
יל וגעלי וא ינממ וקחציש דחפה . ןמזה לכ בטיה הסוכמ יפוג לע יתרמש דימת
ךכ לע םיטויס יל ויה םימעפל .ןמז הברה ךכ לכ ךשמל הרוגס תויהל יל םרג
,ינוצרמ שובלה לע רתוול לע םלועמ תבשוח יתייה אל .המוריע יתוא ואריש
,םיפיה םישנאה ולא םיטסידונש יתבשח .םייח ןונגסכ ךכב רוחבל לע רבדל אלש
הביס וזיא .יפויה תא "תונקל" ידכ קיפסמ םירישע וא םימלשומ ודלונש ולא
ץיווש ךותמ חטב הז ?םירחא ינפל םורע בבותסהל והשמל תויהל הלוכי
!אלש ,והז זא !תימצע הצרעהו
.ןוכנ תויהלמ קוחר אוה טסידונ תויהל ןוירטירקכ תומלשומה
.םירחא לש םלשומה םפוגמ לעפתהלו ץירעהל ידכ םיסנכתמ אל םיטסידונ
שיגרהלבש גונעתה תא תווחלו םיחונ אל םידגב לישהל ידכ םיסנכתמ ונחנא
.ףושחל "השרמ" הרבחהש ףוגה יקלח לע קר אל ,ולוכ וניפוג לע חורהו שמשה תא
.םזירוטנה תיווח תא ריבגמ ,שאר ותואבש םירחא םע הזה םייחה ןונגס תא קולחל
.ונחנאש ומכ םירחאו ונמצע תא לבקל שפוחה הז .יתוא ואריש ביבס בוסנ אל םזידונ
שי .בצעו החמש ,החפשמ ,הדובע םע ,םילמרונ םישנא ונחנא .ךממ םינוש אל ונחנא
םייח ןונגסל הבהאה .'וכו םיריהב ,םיהכ ,םינמש ,םיזר ,םירגובמ ,םיריעצ וניניב
כ"כ השגרה תתל לוכי אל רחא רבד םוש .םירבחל ונתוא תכפוהו וניניב תברקמ הז
ינא .ןתינש לככ יעבט ןפואב םייחו םייתרבח םיביתכתמ תוקחרתה ומכ שפוח לש הבוט
,םזירוטנמ םינהנש וניניבמ ולאל .םינוש םישנאל םינוש םירבד למסמ שפוחש תעדוי
אוהש םינעוט הברהש והשמ ךותל םייתרבח םימוסחמ לעמ לודג דעצ תושעל ךירצמ שפוחה
!אל אוהו .ירסומ אל וא היטס
.ךמצעב הז תא תווחל ילב בוט השוע םזירוטנה המכ ןיבהל ירשפא יתלב טעמכ הז
תוחוכ לע רבגתהל תושאונ הקוקז יתייהש ללגב םזידונה תא תוסנל יתרחב ינא
יתראת אל .ימצע יפלכ יתשיג לעו ייח לע ועיפשהש ,יפוגב תושייבתה לש םיילילש
ץובב םורע קחשמ דלי יתיארשכ .קזחו יבויח כ"כ אוה טקפאה המכ דע ימצעל
סורהי אלש ותוא םיריהזמה םיסעוכה וירוהמ תונשנו תורזוח תורעה לבקל ילבמ
.ץובב המוריע יתקחיש ינא םג זאו .ףוס ףוס ןוכנה םוקמל יתעגהש יתעדי ,וידגב תא
,תרוקיב םיריבעמ אל ונחנא .ונחנאש םיבשוח חטב םתאש ומכ ,םייטופיש אל ונחנא
התא .ולדוג וא ופוג תרוצ ךמס לע והשמ םיחוד וא םיגלטקמ אל ,םינויצ םינתונ אל
םימגפ .תומודק תועד ילב ינאש ימ תויהל הישפוח ינא .ינא םג ךכו ,התאש ימ אוה
ללגב םיאלמ םייח תויחל ונתיאמ תענומו רגתסהל ונל תמרוג ךכ לע השובהו ףוגב
םיישפוח םישענ ונחנא ,רוחאמ השובה תראשהב .אליממ תונשל םילוכי אל ונחנאש והשמ
.ךייחב םירחא םימוחת לע הרידא העפשהל םורגת םידגבה תרסה .תמאב
רשקה יבגל תרחא בושחל ליחתת התא .רפתשמ ךלש ימצעה יומידהש הלגת התא
םילוכי םישנו םירבג .הזב הז םירושק חרכהב אל םהש הלגתו סקסו םוריע ןיב
,לדגי םירחא יפלכ דובכהו ימצעה דובכה .היגרוא אל הזו םימוריע דחי שגפהל
םיטסידונש הלגת .ןושארה דעצה תא תושעל הז השק המכ עדוי התאש ללגב
המכ הלגת ,טסידונכ .ךתוא אל םגו םדאה תא םישוע אל םידגבה .םידחוימ םישנא םה
לע רבגתהל ץמוא שרוד הז .שבול התאש המ אלו התאש המ יפ לע ךתוא ולבקיש בושח
,תאז תושעל לוכי דחא לכ אל .םירחא םע דחי םוריע ךלהלו ךלש תוישיאה תובכעה
ןיידע .ךייחב ולוחיש םייונישה תא ךמצעב תולגלו תוסנל ךתוא הנימזמ ינא לבא
טבמ םה .רתוי םיטויס אל רבכ םה לבא ,רוביצב המורע תויהל יבגל תומולח יל שי
ינאש ךכ ,יתוא ליבגמו ןוויכה תא יל ביתכמ אל רבכ דחפה .הררחושש שפנ ךותל ףוטח
המורע קחשא ינא האלהו וישכעמו .רתוי םיבושח םירבדל בלה תמושת תא תונפהל הלוכי
.יל אוביש יתמ ץובב

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved