...םזידונב םואתפ ןיינעתמ ךלש גוז-ןבה

הנוד ירש :תאמ
ינשה יצחהש הניבמ ינאש ללגב ךל בותכל ימצעל השרמ ינא לבא ,םלועמ ונשגפנ אל
ףרטצהל םא ההות תא .םידגב אלל תוליעפב וא םזידונב ןיינעתהל םואתפ ליחתה ךלש
תויוטבלתההו תוששחה לכ תא וניווח ונינש ,ךומכו ,םיטסידונ ינאו ילעב .אל וא וילא
העידי רסוחמ ועבנשו אשונב יל ויהש תוגאדהו םידחפה לכ .הנושארל תאז וניסינ רשאכ
ןונגס םע חונ שיגרהלו תווחל ךל רוזעל הצור ינא .רחש תורסחכ ולגתה ,תורובו
.תוסנל יל ינתתש הווקמ ינא .הז םייח
יתשפנ .תיטסידונ תוליעפב ילש הנושארה תוסנתהה לע ךל רפסא םא ,רוזעי ילוא
םימב גופס םי דגב םע ףוחה לע הבישיב ורבע םינושארה םיימויה .םייבירקב ןודעומב
יא לע קינקיפו הריסב טייש םויל יתמשרנ .וב אלמתהש לוחה ללגב ףשפשמו דרגמש
ענכשל חילצי אל דחא ףא אלימבש הבשחמב ,תאז לכב תכלל יתטלחה .יטסידונ ףוח םע
,םש ןורחאה םדאה יתייה השעמלו הזה עטקב השקונ יתייה .ילש םיה דגבמ תאצל יתוא
ידכ הרזחב שבלתהש ןורחאה םדאה םג יתייה לבא...ולש םיה דגב תא לישהו רתיוש
היה הזו ,הזל יתספתנ ?ןכל םדוק ךכ לע יל רפיס אל דחא ףא המל .ןודעומל רוזחל
ינא .יתוא ראתמ טלחהב "ךירצשכ השובל ,רשפאשכ המוריע" יוטיבה .הנש 30 ינפל
תא סורדל הטונ ינאש ללגב ,תיבב קבא תבאוש ינא רשאכ ,םיילענ תשבול לשמל ,ןכ
.קבאה באוש םע ילגר תונוהב
ךכל תעדומ יתייה אל .לבוקמ גהנמ אל הזש התיה ילש הנושארה הבוגתהש הדומ ינא
העיגרמ םייח ךרד לע רוא תצק יל ךופשיש דחא ףא יתרכה אלו ימואלניב ןוגרא שיש
גיצמ ,הב ןייעל ךל עיצה ךלש גוז ןבה חטב הנממ קלחשו ,םויכ הצופנה תורפסה .וז
ששחה תשוחת ,ןושארה רוקיבה תא םתישעש רחאלש םכל דיגי דחא לכ .איהש ומכ התוא
ךיא וא ישיגרת ךיא ראתל תולוכי אל םילימ ,ךמצעב הז תא תיווח אלש דע .תמלענ
.גהנתהל הכירצ תא
והשמ תושעל ךממ שקיב אל םלועמ אוהו ,םיבוט םיסחי םכל שי .ךגוז ןבב ןומא ינת
והשמ תושעל םיצור אל ונחנא ,תובורק םיתיעל .םיענ אל שממ וא רדסב אל אוהש
רבתסמ ףוסבו ,תאז לכב תאז םישוע דואמ ול בושח הזש ללגב לבא ,הנושארה םעפב
הטילחמ תאשכ .ול בושח דואמ תויהל לוכי הז רבד םג .כ"כ ארונ אלו רדסב אקווד הזש
םישנאה בורש המל דוגינב .ןושארה ךרוקיב הזש יעידוהו םהילא ירשקתה ,ןודעומב רקבל
ךל ואריו חטשב רויס ךל ושעי .הסינכב םידגבה תא דירוהל ישקבתת אל תא ,םיבשוח
רתא ול ןיאש ןודעומ םע רשק תרצוי תא םא .םינקתמה ראשו יזוקא'גה ,הכירבה הפיא
.עוראל ונמזות ןכמ רחאלו הפק תיבב םירבח דוע םע ןויארל ינמזות חטב ,עבק
אל ןהש תוששחל םיעגונ רשקב ןתיא יתייהש םישנל שיש םייומסו םיצופנ םידחפ המכ
חטבש תופיה תורוחבה לכל האוושהב ,םדוקמ ומכ ןגוז ןבל רתוי תויביטקרטא ואריי
ןוחטבה לע בושחל אוה ןורתפה .היסולכואה לש עצוממ ךתח םיעוראב שי כ"דב .םש ויהי
.תיסיפ הכישממ רתוי לע תססבתמ םיסחיה תכרעמש הדבועהו םיסחיה תכרעמב השח תאש
,םישנ ,ןיד-יכרוע ,םיאפור ישגפית תא .שוגפא ינא םישנא גוס הזיא אוה ,ףסונ דחפ
,תובא ,תוהמא ,תורומ ,םירצלמ ,םיאנסחמ ,תוריכזמ ,ןובשח יאור ,תוינומ יגהנ
.'וכו תםיטוטאז ,רעונ ינב ,םיבס
.תויוליעפו םיפתושמ ןיינע יאשונ קולחלו םישדח םישנא שוגפל תרדהנ השגרה וז
ברקב תויתודידיהו םינפה תלבק אוהו ןימאהל ידכ תווחל ךיילעש דחוימ דחא רבד שי
םיטסידונה יירבח .תרחא הצובק םושב יאצמת אלו כ"דב יארת אלש רבד ,םיטסירוטנה
.ונליבשב ,יליבשב םש דימת םה .רתויב םיבוטהו םיבורקה םירבחה םה
ןיידע תא םא) םוריעב ןושיל יסנ .ךלש ךתיבב תיטסידונ תויהל הליחת יסנת אלש המל
דעצ והז .תרחא הרוצ םושב ןושיל יצרת אל ,ךכל ילגרתתש עגרב .(רבכ תאז השוע אל
,םיינרופיצ ירדס .(רק םא אלא) קולח שובלל ירהמת לא ,תחלקתמ תאשכ כ"חא .טושפו ןושאר
ינהתש תבשוח ינא .המוריע ןיידע תאשכ ,ןכמ רחאל ןותיע יארקת םתס וא רעישה תא
שיגרהל ךל םרוגש המ ישבל .תרדהנ השגרהה ,םידגב אלל תאז יסנ ,תלמעתמ תא םא .ךכמ
םירתוומ םיטסידונ ,םידגבה לע רתוול אירבו חונ רתוי הז םיתיעלש ןוויכמ .חונ
.חונ רתוי םישיגרמ קר ,םירחא םישנאמ םינוש אל ונחנא .םהילע
,ךנמזמ העש ול ינת .ךגוז ןבל הרשפ יעיצה .טעמב ולו רוזעל יתחלצהש הווקמ ינא
.ירעטצת אלו

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved