ינפטסמ יולג בתכמ - םישנל

,ייתוריבג
,ונרכה םי'גו ינא זא לבא ,םזידונ לע בושחל יתעדב הלעמ יתייה אל םינש שמח ינפל
הבישחמ ינא .אשונב תונידע תוחיש אלא ,שקיע עונכש אל .יתוא ענכשל ליחתה אוהו
ירחא ןיינעהמ דרייו רתווי אוהש יתיוויק תמאב לבא ,חותפ שאר תלעבכ ימצע תא
.ןמז המכ
,אל וא יל םיאתמ הז םא תעדל לכוא ינא תמאב ךיא .תחא םעפ תוסנל יתמכסה ףוסבל
יתמ הטלחהה .בוזענ ונחנא ,חונ אל שיגראש עגר לכבש םיכסה םי'ג .הסנא אל םא
.ידיב התייה םשמ תאצל
,דחוימב םהילע עגתשה אל אוה .םילותחב אלמ תיב יל היה ,ונרכה ינאו םי'ג רשאכ
רצחב דובעל יל רזעו ילש םילותחה יבגל ןנולתה אל םי'ג .הליבח תקסע וזש עדי לבא
םירבדמ תינהנ ינאש עדיו יתוא בהא אוהש ללגב ולאה םירבדה תא השע אוה .יתבהאש
הצורו ותוא תבהוא ינאו ,םי'גל דואמ בושח היה הזש ללגב ,םזידונ יתיסינ ינא .ולא
.ילש םיכרעב םיעגופ אל םהש ןמז לכ ,ול םיבושחש םירבדהמ הנהי אוהש
דחיב םירבד תושעל ךירצש תעדוי ינא .םיעבראה ליג עצמאב ונינש ונייהשכ ונרכה
וייח תא תולבל הצר אל ונתיאמ דחא ףא .הנקיז ליגב םהמ תונהלו רכזהל לכונש ידכ
.דחיב םירבד תושעל םיכירצ ונחנא ,דחיב תויהל םיצור ונחנא םא .דבל
ןיאש יתנבה ,(שי יאדוב ןכלש ומכ תוששח םתוא תא יל ויהו) םזידונ יתיסינש ירחא
םיחותינמ תוקלצ ,החיתמ ינמיס םע ,תונמנמש ונחנא .םלשומ ףוג ארקנש רבד הזכ
ויהש תוירקיעה תוגאדהמ תחאש החינמ ינא .'וכו 'וכו רשוכב אל ונחנא ,תונואתמ וא
הרושכ גהנתה אוה ,אל לבא .תורחא םישנב ןיינע רתוי םש הלגי םי'ג םאה ,התיה ,יל
.וניניב רשק רציו ףתושמ ןיינע ונל ןתנ הז .םש םירחאה םישנאה ראש םג ל"נכו
ונחנא .תיעביט הריואב םישנא ריכהל תינהנ ינא .שפוחהמ תינהנ ינא .יתמדקתה םויה
."םיליגר" םישנא םע תרבדמ ינאש םירבד םתוא לע םירבדמ
ינא .םמצע לע הז תא םיעדוי אל םהש תורמל ,םיטסידונ םהש םישנא הריכמ חטב תא
.הדובעהמ התיבה העיגמ איהש עגרב הלש היזחהמ ררחתשהל הכחמ אלש השיא הריכמ אל
.םיגנעמ םה םורעב תוחשל שפוחהו ףושחה ירוע לע חורה בשמ תא שיגרהל
יתוא הסינכהו ילע הדבעש השיגה לבא ,לואשל ישפוח ישיגרת ,ןהש לכ תולאש ךל שי םא
םירחא םימוחתב הרומתב םירחא םירבד יל תתלו הצוחה אצומ ךרד יל תתל ,התיה אשונל
.םיפתושמה ונייחב
,ךלש
.ינפטס
.םידגב ילב וא םע ,תדחוימ דואמ שיגרהל יל םרוג םג אוה .ב.נ

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved