....הנושארה תיטסירוטנה ןתיווחל תוננוכתמה םישנל בתכמ

תעדל תוצור ויה םישנש המ לע ילש טבמה תדוקנ ,תיטסירוטנכ דבלב הנש רחאל
הרוצב דחופמ תויהל ןיטולחל ילמרונ הזש איה ,הנושארה תיטסירוטנה היווחה ינפל
.תיעבטה הבוגתה וז סעכ ,םזירוטנה תא תוסנל התוא ףחוד גוזה ןב םא .תשפוטמ
תרזוע אל ,תומורע םישנ הברה תוארל ידכ קר םזירוטנ ןוויכל ךשומ אוהש הבשחמה
תרשפאמה םייח תרוצ וז .םירחאב תוהבל אל הז םזירוטנ .םזירוטנה ןויער תא ץמאל
ןפוגב תושייבתמ ןעבטמ םישנ .תינפוג הלבק תווחלו םידגב ילב תויהל שפוחה תא ונל
תופי תוינקחשו תוינמגוד ןנשי םיטיבמ ונאש ןוויכ לכל .םייח ונא הב הרבחה ללגב
.םישנ לש הזכ גוס םיפידעמה םירבגב אלמכ הארנ םלועהו תובוטחו
ונחנאו םילדגהו תורוצה לכב תואב ונחנא .ךפהל שממ ,תוינמגוד ןניא םישנה בור
הבשחמהמ דימתל תררחתשמ יטסירוטנ עוריאב דחא רוקיב תרקבמה השיא .ונחנאש ומכ תופי
השובה תא הלישמ איה ,םידגבה תלשה םע דחי .וזה הליבגמה
,הב תשרשומה השוחתה םע תמעתהל הלוכי איה ףוס ףוס .הב העבט הרבחהש
.איהש ומכ בוט קיפסמ תיארנ אל איהש
יתשענש דע .הז תא יתייח ינא יכ ?ןפוג יבגל תושיגרמ תורחא םישנ המ תעדוי ינא ךיא
.ףדעומה לדומה תא םאת אל יפוגש ללגב ,יבש ךרעה רסוחב תענכושמ יתייה ,תיטסירוטנ
זא ,ימצע לש תונומתב יתלכתסהשכ .הנמש ינאש יתבשח ,ג"ק 49 קר יתלקששכ וליפא
הרבחה ץחל ללגב איהש ומכ המצע תא לבקל הלוכי אל טושפש הדומח הרוחבב יתנחבה קר
היה הז .תרשואמ אלו השלח יתייה .לוע הזכ ימצע לע תאשונ ינאש וליפא יתעדי אלו
.רוחאל ךכ לע הטיבמ ינאשכ ךכ לע תוכבל יל םרוג הזו ,ןמז הברה כ"כ ךרואל דבכ אשמ
םישנה לע תבאוכ ינא
,תאש ומכ ךמצע תא לבקל אל .חצנל ותוא ואשיי הארנכו הזה ןעטמה תא תואשונ ןיידעש
יתרטמ .הידגרט אוה ךפוג י"פע הווש תאש ןורקיעה םע תוהדזהל ,ךכמ עורג רתויו
.יטסירוטנ םייח ןונגסל םישנ רתויש המכ ליבוהל איה תישיאה
.תימצע הלבק תארקל לודג דעצ והז ,אלפ תפורת אל וזש תורמל
שוחל תוכירצ םישנ ,תרחאה תורשפאה לומ דדומתהל לבא - השק היהת הנושארה םעפה
.רבדה ותוא יראשית אל רבכו ,תאש ומכ יאוב .תאז לכב תאז תושעלו דחפה תא
אל םיברו םישדח םישנא הברה ונל שי .ךינפ תא לבקל וצורי אל םישנא םא יגאדת לא
.תבגמב יפטעתה ,ךל חונ אל םא .יל ינימאת ,תוריהמב יבלתשת תא .השדח תאש ועדי
לא ,שדוחב וזה הפוקתה וז םא .הז תא ונרבע ונלוכ יכ ,תפכיא היהי אל דחא ףאל
רתוי ישיגרת םא .המינפ דימצהל וא רצקל רשפא טוחה תא .ךדעב רוצעל הזל ינתת
ידכ םייחה ךל םיקינעמש ךרד דוע קר וז .ךכמ שושחל המ ךל ןיאו יעבט הז ,העיגפ
הצור תאש ומכ םירחא יפלכ יגהנתה :רוכזל םירבד המכ .םייתריצי תונורתפ אוצמל
תוחידב ילב .םירחאב יעגת לא ,םיטבמ יצענת לא .ךייפלכ וגהניש
.םיקוחה תא רובשל תצק ןתינ םישנאה תא יריכתש ירחא קר .תוינימ תוזימר ילבו תוסג
הריכמ ינאש םישנא םע קר לבא ןמזה לכ ךכ לע תצצולתמו סקס לע תוחידב תרפסמ ינא
?תומורעה םישנה לכ דיל שגרתה ינא םא הרקי המ איה תירקיעה הגאדה םירבגל .בוט
.רובעי הזש דע הכירבב ראשית וא ךרוצ שי םא הסכתהו די גשיהב תבגמה לע רומש
םצעב המ תוהתל הליחתמ תא ,ךכל תלגרתהש עגרב .ךייחב רחא רבד לכמ הנוש םזירוטנ
.בוש שבלתהל יצרת אל םלועל ,ןאכ תאש עגרב .ללכב הז םע ליחתהלב השק כ"כ היה
תיטסירוטנ תויהל .ךב עובטש והשמ תויהל ךופהיו תיסינש והשמ תויהל קיספי םזירוטנ
.יילא ףרטצהל ךתוא תדדועמ ינא .ימצע רובע יתישעש רתויב בושחה דעצה טושפ הז

.האבה הכורבו החלצהב
1997 ילוי - יליאד הילו'ג

רורד: טקילו ךרע םגרת

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved