ידו'ג לש ישיאה בתכמה

ענכשל הסנמ ילעבש םינש המכ רבכ .המוריע תויהל ייבגל םירבד המכ ןכל רפסל יל ונת
המ ,שארב יל התיהש הבשחמה ללגב יתיצר אל ינא לבא .םיטסידונ הנחמב רקבל יתוא
.תיארנ ינאש ךיא לע ,המש םישנאה ובשחי
,םישובל טושל ונלחתה .דמ םגאב הריס תיב ונרכש ,השפוח ךלהמב םינש שולש ינפל ,זאו
,דיל ופלח םישנאשכ !םידגבה לכ תא !םידגבה תא לישהל ונלחתה םגאה קמועב לבא
.העוגר רתויו רתוי תויהל יתלחתה .ילש הפילקהמ יתאצי דאמ רהמ לבא .יתרתתסה ינא
תאשונ רורד רופיצ ומכ היישפוח ףוחה לע יתכלה .חורה ומכ הישפוח שיגרהל יתלחתה
ינאו וניהש וב ץרפמב רז והשימ עתפל עיפוה דחא םוי .לחנ יקולח ףוסיאל ילד קר
,םימהמ יתאצי ."!היהיש ,לזאזעל" ימצעל יתרמא זאו .םימה ךותב רתתסהל יתרהימ
!ינממ ךובנ רתוי היה אוה !המ ושחנ לבא ,םולשל יתפפונו יתדמענ
ונלחתה ,ףוחל ונדריו םשל ונעגהשכו יטסידונה ףוחה תא אוצמל עסמב ונכשמה ילעבו ינא
ינמיס אלל דיחא ףוזיש םעו) םיאגו םמצעב םיחוטב ,םייתודידי ויה םה .םישנא שוגפל
.רתוי םתוא יתשבל אלו םידגבהמ ירמגל יתחכש ,ונלש השפוחה ףוס דע זאו ,(םי דגב
ךרטצא אל ינא תוחפל ,בוט .םי ידגבו םידגב תואלמ תודווזמ 3 יתיא יתחקלש תורמל
"הנושארה" הרומשה תא בוש ונרקיב ,רתוי רחואמ םינש המכ .התיבה רוזחנשכ הסיבכ תושעל
.ולא תורומשל רוזחנ ונחנא הז ץיקב .רבליס קמעו ריד קראפ ,ונלש
ויהתו םידגב אלל ישפוח ושיגרת ,וששחת לא ,תוינשייב ויהת לא ,ןתא רשאב םישנה לכל
.ןתאש המב תואג
,ןכלש
ףוטילפ ידו'ג

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved