תיטסירוטנה השיאה - יטפ
ףותיש - םזירוטנה ךרד תודידיו שפוח לש שדח דמימ יתאצמ
.דחאו דחא לכב ןומטה ימינפה ךרעה לע םייונבה תינחור תוחתפתהו


.ודלר'ג לש תינכות לע היזיוולטה תא יתקלדה דחא םויש דע םזירוטנ לע הברה יתבשח אל םלועמ
.יתרקוי יטסידונ שפונ רתא לש הכירב ביבס המלוצ תינכותה
.םוקמל ומיאתה אלש םישנו םירבג לש הצובק התיה הכירבה לש דחא דצב
םע תורדוהמ תולמש ,םישנהו ,תובינעו תופילח ושבל םירבגה - הדימה לע רתי םישובל ויה םה
ויהש תובגמ דבלמ םואמ ושבל אלש םיחונינ םישנא ודמע הכירבה לש ינשה דצב .םיטישכת ןומה
.היזיוולט תינכותב רבודמש ןוויכמ ,תועינצה םשל לושירב םהילע תויולת
ועמשנ םישובל ויהש ולא י"ע ורמאנש םירבדה .הכירב תביסמל תצק רזומ הזחמ היה הז ,הרקמ לכב
עוגפלו םוקמה תא סורהל םיצור םה וליאכ ועמשנ םה יל .םיסועכו םיינשקע ,םיאנק ,םייטופיש
דוגינה .םיבהאנ וליפאו םיררחושמ ,םיחונינ ,םיעוגר ועמשנ ,תאז תמועל םיטסידונה .ינשה דצב
םייחה חרוא לע רתוי תעדל הצור ינאש יתטלחה עגר ותואב .יתוא קתיר ולאה תוצובקה יתש ןיב
.יטסידונה
יתשקיב ,םיפדמה לע רבד יתאצמ אל רשאכ .רמוח שפחל תירוביצה הירפסל יתכלה ,ליגרכ
ועיגה םא קודבל םימי רפסמ ירחא בוש יתרזח רשאכ .אשונב םירפס יל רומשל תינרפסהמ
,הרמא איה ,"תנמזהש רפסב יתצצה" .הדיצה יתוא החקל תינרפסה ,יתנמזהש םירפסה
."הביבסב תומוקמ ולאכ שיש יתעדי אל לבא ,הנוזיראב ולאה תומוקמה דחאב יתרקיב ינא"
.םוריעב ףוזישו הצחרל םיטסידונ םיקראפל יאקירמאה ךירדמה היה ידיב יתקזחהש רפסה
םיקראפה דחאל יתיא עוסנל ןכומ היה אוה .דא ילעבל ותוא יתארה ,וב יתנייעש ירחא
.םזידונ יבגל העד שבגל תנמ לע ולאה
.םיטסידונל םיכפהנ םה םהב םינושארה םיבלשב ,הירופוא טעמכ ,הקזח היווח וז םישנא הברהל
בשחתהב ,רבוטקוא ףוסב ונלש תינויסינה השפוחה תא ונחקל .ונינש יבגל היה הככ אל
.וזה השדחה היווחה תבוטל םלש עובש ונשדקהו ינש םויב ונעסנ .דא לש תדלוהה םויב
םילברוכמ ויה ונשגפש םישנאה לכו ב"הרא ברעמ ןופצב הנשה לש וז הנועב רק יד רבכ הז
הזה םוקמה לבא ,היזיוולטב יתיארש וז ומכ הרומשל יתיפיצ .םיבע ףרוח יליעמב
.הרכשהל םינוורקו םינבמ טעמ םע חנזומ תצק ,ירפכ ןונגסב היה
ונל התארהו ונינפ תא הלביק רשאכ ,םיכורא סני'ג יסנכמ השבל ,קראפה תלהנמ ,ידנס
שי כ"דב זאו" ,ונל הרמא איה ,"ברעב תבש םויב םיעיגמ םירבחה כ"דב" .םוקמה תא
."תבש יאצומב תינטנופס הביסמ הפ

.הז םע חונ יד ונשגרה .ןודעומב דראיליב קחשל תנמ לע ונידגב תא ונטשפ תבש יאצומב
הנחמב םיאצמנ ונחנאש ונבזכאתה לבא ,םורעב ינשה תא דחא תוארל םיליגר ינאו דא ,לכה ירחא
.םורע רחא דחא ףא וניאר אל ןיידעו םיימוי רבכ
,ברעב הנומש תוביבסב דראיליב ונקחיש .תבש יאצומב היהש המ הז !התיה אל תינטנופס הביסמ
ךא ולכתסהו ודקמתה םה ונתא ורביד םה רשאכ .םמצע תא וגיצהו םישנא ינש וסנכנ עתפל רשאכ
.ןמממ ןודעומהש םורעב היחש לש עוריאל לטאיסל ךרדב ויה םה .רחא רבד םושב אלו וניניעב קרו
.דבל בוש ונראשנ
לע ואדיו טרסב וניפצ הבש ,היזיוולטה דילש תיכוכזה תלד לא השיא עיגה ,ברעב עשת תוביבסב
.הכלהו "דחא ףא הפ ןיא" הרמא .ונינפ לע הפלח .דא לע כ"חא .יב הלכתסה איה .םזידונ
.התיבה רוזחל זאו היזיוולטב לובטופה קחשמ תא תוארל ונטלחה .צ"החא ןושאר םוי
והשמ ןיכהל ןודעומל יתכלה זא ,החונמ תרסח יתייה ינאו קחשמב זכרתה דא .הליפנ התיה ש"צומ
תבגנמ איהש ידכ ךות ,חבטמה לא הסנכנ הפיו הריעצ הרוחבו תחלקמב םימה תא יתעמש .לוכאל לק
.תחלקמהמ םיאצוי םהשכ םישוע םישנא כ"דבש ומכ הב הפטעתה אל איה .תבגמ םע המצע תא
.םוקמב םירג הלעבו איהש יל הרמאו ןלא הלרד םשב המצע תא הגיצה איה
.המוריע איהש ידכ ךות ,הז לכו םינפ תרבסהו תוחונינ ,ןוחטב הזכב יתיא הרביד איה
."!השיא יתיאר !השיא יתיאר" תובהלתהב יתארק .דאל דיגהל ןאוורקל יתצר
תוארל םימי השולש רבכ וניכיחש ללגב ,שקבתה הז לבא ,המוריע התיה איהש יתנייצ אל וליפא
םגו ןמז הברה חקל אל .תשדוחמ תובהלתה םע ןודעומל הרזח ונרהימ .ונדבלמ םוריע רחא והשמ
ףרטצנש ינפל םירחא םיקראפב רקבנש ועיצהו ונלש תולאשל ונע םה .יל ,הלעב םע הרזח הלרד
.םיכירדמכ ונל ושמשי םהשו אבה עובשפוסב רחא ןודעומב רקבל םתיא ונעבק .הזה יפיצפסה ןודעומל
יתיוויקש המ קוידב ויה םיאבה םימיה .הנואסבו יזוק'גב דחי ונצחרתהו םיפלק םתיא ונקחיש
.םיטסידונ הנחמב השדח תורבח ונרצי .ול
גוח תרבחב םילוכי ונחנאש לככ םילבמ ינאו דא ,םינש 'סמ ינפל היהש עוריא ותוא זאמ
ילש הבשחמה ןוויכ ,םוריעב רתוי יתעעורתהש לככ ,טאל טאל .ונלש םיטסידונה םירבחה
יתשגרהש ץחלה תא דירוה טסידונכ בושחל :ילע הז לש תוכלשהה תא ראתל קר הלוכי ינא .הנתשה
תומודק תועדו חוכ תוכרעמ לע תססבתמה ונלש הכובסה תיתרבחה תוברתה יללכל תייצל ןכ ינפל
ךרדב .ליגו יתחפשמ בצמ ,תוברת ,תינימ הייטנ ,ילכלכ בצמ ,ןימ ,דמעמ ,עזג סיסב לע
,רסמה תא ריבעמ םזידונה .התנתשה ילש השיגה ,תרבסומ יתלבו תירותסמ
.םירחאל יתודידי תא עיצהל הנכומ ינאש ךכ ידכ דע ,ימצע םע בוט כ"כ השיגרמ ינאו ינאש ימ הז ינאש
.הביבסה י"ע םיישיא תולובג לש דוביכו הנגה ,ןוחטב תשוחת השיגרמ ינא ,תיטסידונ השיאכ
.ןמוקמב ןניאש תורעה ריעמ וא םאתהב גהנתמ אלש דחא לכ העיקומו הנגמ הצובקה
יתיווח ,תיטסידונה יתחפשמב .םוריעב תויהל חוטב הז יתמ יבגל ישיש-שוח יתחתיפ
.םדאכ ינא ימ תמועל כ"כ בושח אל רבכ ילש ןימה רשאכ ,תופתושו ןויווש שדחמ
.יוטיבל ןתינ יתלב אוה .םילימב ראתל השקש דמימ שי םזידונל ,ינויסינמ
.םיקיתווה ירבח םעו עבטה לש יפויה ךותב ןגומ םוקמב יתלטרעתה רשאכ הז תא יתשגרה
ילב ענ ףוגה תא שיגרהלב האנהו םישוחל השדח תועדומ יל שי .םוריעב למעתהל תבהוא ינא
תונמואב קוסעל תינהנ ינא .חאה דיל וא שמשב העיגר ידכ ךות הוולש השיגרמ ינא .םידגב
.יביבסמ תולהנתמה תוחישה שחר תא תעמוש ינאש ידכ ךות םיטסידונ םיעוריאב
.תיטסידונ הביבסב גומנ םהייח לש ץחלה רשאכ ,ינשל דחא םיבישקמ תמאב םישנאש הלגמ ינא
,א"כ לש תונושה םלועה תופקשהו תועדה ילדבה תורמל ,החישב תונלבוסו תובשחתה תמייק
.רחא םוקמ םושב םיאור אלש הרוצב טלוב הזו
יתייהש הנימאמ אל ינא .טקשב דחי תבשל םתס וא רבח םע רבדלו המחה שמשב בכשל תבהוא ינא
,שובלהו םידגבה םירצויש יומידה ובש םוקמ שי .תרחא ךרד םושב שפנ תוולש וזכ אוצמל הלוכי
.םיטסידונ ןודעומב תאז יתיווח .ספות אל

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved