תררחושמ השיא
קלחל רשפאו עיגרמ היה םג אוה .םישדח םיקיפא ינפב חתפו רישעה ילש ישיאה עסמה"
.המוריע תויהל הכובמ וא השוב רתוי השיגרמ אל ינא .הצוחה תאצל יכותב רתסנ
"...שדחמ ימצע תא יתיליג
גנירס ירליה :תאמ


המיכסמ טלחהב ינאו תררחשמ היווח איה םזירוטנש רמאנ םיתיעל
םזירוטנה ךיא האראו השיאכ יתפקשה תא גיצא הז רמאמב .הז םע
,ירוהמ םירסמ יתמנפה ,יתודלי ךרואל .ימצעה ינוחטיב תא קזיח
.ונממ םימיוסמ םיקלח תוחפל וא יפוג תא ףושחל השוב יהוזש
תמעתהל יל המרגש ,הריעסמ היווח התיה תיטסירוטנל ךופהל ,ןכל
יתרתסה הלחתהב .םינפ לא םינפ וללה םיילילשה םירסמה םע
ייחב הז קרפ לע יתרמשו תיטסירוטנכ ייתולועפ תא הביבסהמ
ונתשה ייתושגרה ,תואבה םינשה שמח ךשמב ,הגרדהב .דרפנב
ימצעל אורקל האג ינא וישכע .יב ויהש תובכעה תא יתדביאו
.תיטסירוטנ


תרסה יבגל היישפוח השיגרמ ינאו ןיטולחל העוגר ,תיעבט השיא השיגרמ ינא וישכע
רשפאו עיגרמ היה םג אוה .םישדח םיקיפא ינפב חתפו רישעמ היה ישיאה יעסמ .םידגבה
.המוריע תויהל הכובמ וא השוב רתוי השיגרמ אל ינא .הצוחה תאצל יכותב רתסנ קלחל
.הילע םילכתסמש תינהנש השיא ינא וישכע .שדחמ ימצע תא יתיליג
רתוי הריעצ יתייהשכ .םירבג לש םפוג לע תולכתסה יבגל אוה יב לחש ףסונה יונישה
העד בקע יכ ,יתוא קילדה אל וז .םירבג לש םפוגב יתוניינעתהל יתשחכתהו יתקחדה
ןויסינה תא יל שי וישכע .ףוגב רשאמ םדאב תניינעתמ רתוי ינאש יתשקעתה ,המודק
.םייפוי תא תוארלו ,הכובמ וא השוב ילב םירבגה לש םפוג תא ךירעהל תורגבהו
םוריעה םפוג לע יתלכתסה רשאכ תוחונ-יאו השוב יתשגרהש תחכוש אל ינא ,תאז תורמל
ילש תולאשהו תיעבטה יתונרקס .לבוקמ היה אל םוריע ובש תיבב יתלדג .םירבג לש
סקסב רושק םוריעש יתבשח הדליכ .הכובמ תקיתשב ולקתנ דבוע אוה ךיאו ףוגה יבגל
שיגרהלו ולא תוילילש תושוחתמ ררחתשהל יתדמל ,ילזמל .הנכסו השוב לש תושוחת םעו
ףוגה םע תררחושמ רתוי שיגרהל יל רזע םזירוטנה .םוריע םע החונינו החוטב רתוי
תאז תושעל הלוכי יתייה אל .םירחא םיטסירוטנ לש הלבקהו תוחונינה ללגב ,ילש
.םיטסירוטנה ירבח יל ונתנש אמגודהו הכימתה אלל
חונ השיגרמ אל ינאש ללגב ימצע תא ףושחל הלחתהב יתששח ,תורחא םישנ הברה ומכ
וא לדוגל הרושק הניא וניפוג יבגל ונל שיש השוחתהש הניבמ ינא וישכע .יפוג םע
אל םלשומ ףוג םע תוריעצ םישנ הברהש הדבועה תא ריבסהל רשפא ךיא .ונלש הרוצל
ומכ ימצע תא לבקל יתדמל ,יפוג הנבממ שושחל םוקמב ?ןהידגב תא ריסהלמ תובהלתמ
ימצע יפלכ תיתרוקיב תוחפ יתישענ .יעבטה תונקדזהה ךילהת םע חונ שיגרהלו ינאש
םישנב הפי דואמ והשמ שיש וישכע השיגרמ ינא .םירחא רתוי ךירעהל םג יל רזע הזו
.ןהלש םוריעה םע חונ תושיגרמש
 

תרדשמ השיא םצעב המ ,םיבשוח חטב םירחא םישנא
?יבמופב תטשפתמ איה רשאכ
הפוג םע חונ שיגרהל התוכז לע תדמוע איהש תנעוט ינא
.רתויב ןכה יטסינימפה ןפואב התוישנב שייבתהל אלו
תא תואור אל תויטסירוטנ םישנ הברה ,תאז תמועל
הרוצב תוגהנתמ טושפ ןהש ודיגי ןה .וז הרוצב ןמצע
.םולכ שובלל אל לש שפוחהמ תונהנו רשפאש תיעבט יכה
,ירעצל .יפוגמ יתינהנו המוריע יתצצורתה תקוניתכ
,וישכע .ליגה םע האכוד תוינטנופסו תומימת לש וז הרוצ
ךוניחה לש תועפשההמ קלח לטבל הסנמ ינא ,יתורגבב
.תודליבש גונעתהו שפוחה תא שדחמ תולגלו ילש
רזומ יל הארנ הז וישכע .הז ךילהתל םרת םזירוטנה
,יליבשב .השוב וז יפוג תא ףושחלש יתבשח םעפש
ילבכמ תוררחתשה התיה ,םזירוטנה תשיג תא ץמאל
התיה םג וז .רתוי םימיאתמ יל וארנ אלש רבעה
םיבשוחש םישנא םע רתוי תיעבט םייח ךרד תאיצמ
.ינאש המ רתוי תויהל יל םירשפאמו ינומכ

.נ רורד :םגרית

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved