הבותכה תונותיעה ןמ םזירוטנ לע תובתכ
תינורטקלאה תונותיעה ךותמו
   

הינטירב לש תיטסידונה טרופסה תצובק תא ןממת ליסרפ
.פיב ךותמ
הבתכה תא אורקל ידכ ןאכ וקילקה אנא

 
   

,םייתנפוא תויהל םילוכי אל םיטסידונש םכל המדנ ילוא
.תרחא תבשוח הדירולפמ תיטסידונ לבא
פיב ךותמ

הבתכה תא אורקל ידכ ןאכ וקילקה אנא

 
   

הינרופילקב םיטסידונ לש שפונ ירוזא ינש ןיב רבחי רשגה
2003/02/05 פיב
הבתכה תא אורקל ידכ ןאכ וקילקה אנא

 
   
השדח תועיסנ תונכוס המזיש םיטסידונ טישב קלח וחקל רבכ שיא ףלא 15
.ריעב סרטיור תונכוסמ רסמנ ךכ ,ימאימב
(הלאוו רתא ךותמ) פיב ןיזגמ:תאמ


 
   

טשפתהל םילגנאל םרוג יאה תא ףטושש םוח לג
2003 ינוי פיב ךותמ
הבתכה תא אורקל ידכ ןאכ וקילקה אנא

 
   

םוריעב סוטל רשפא
תבגמ ילב סוטל רוסא - "רייא דקיינ" ןונקת עבוקש יפכ - לבא

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2611713,00.html ynet ךותמ
07.05.03

 

 
   

חורב ישפוח
שבוכש שדחה דנרטה .הבוט הלאש ןכא ?תרגוסמהו תינרמשה הקירמא המלענ ןאל
רקיעבו תומרונמו תומכסוממ שפוח אוה תולבגומ יתלבה תויורשפאה ץרא תא
.םיענצומה הירביאמו הידגבמ תדרפנ תינרמשה הקירמא .םידגבמ שפוח
http://www.iwomen.co.il
MSN ךותמ
15:51:00 14/08/2003

 
     
:לע תניינעמ הבתכ בתכ CBS ה בתכ Garver Lloyd
"הקטילופה לע המוריעה תמאה"
.ותבתכ תא םוגרתל איבהו חרטש .צ ילומל הדות
.תמגרותמה הבתכה תא אורקל ידכ ןאכ וקילקה אנא

 
   
.םיטסידונל טלפמכ היטאורקבש םורקול יאה עדונ םינש
וקשחש םיימוקמ םיטאורק םיילושל םתוא םיקחוד םויכ
.דובאה ודובכ תא ול וריזחהו םוסקה יאב שדחמ
.(2003 ינויל 24 ) YNET ךותמ
 
     
םשגה רחא תוירטפכ םיצצ םיטסידונ ינודעומ :הקיימ'ג דעו תפרצמ
Iwomen תכרעמ :תאמ

השפוחהש סרוג ימלועה יחכונה דנרטה לבא ליחתה הז ךיאו יתמ רורב אל
ירתאב םישפונה והשי אלמלא ,ךכ ארקהל הלוכי אל תיוויטמיטלואה
וינה םלצהש חינהל שי .םפוגל םרוע קרשכ הווחו םדא ידגבב שפונה
ןיב רשקה תא רפת םיתיירורעשה וימולצתבש ,רסנספס קינוט יקרוי
.טעמ אל וזה תטשפתמה המגמל םרת ,םוריעו תונמא
 
   
אלמ םוריעב שפוח :הקירמאב טיהלה
תונורחאה םייתנשב וחתפנ םיטסידונל שפונ ירתאו םינודעומ תורשע
ריחמב םהירעש תא שפונה ירתא וחתפי ילוי שדוחב .ב"הרא יבחרב
. המינפ ץיצהל תונמדזה םינרקסל תתל ידכ ,ילמס
08.06.03 Y-NET
 
     
?תונמא אוה ןודנולב ובלכב םוריע םאה
ITravel תכרעמ :תאמ
(Tunick Spencer) קינוט רסנפס ,קרוי וינה םלצה
םלועה יבחרבו ב"הראב םיינומה םוריע ימוליצ ןגראש ירחא .תינש הכמ
תא עובשה איבה ,(הניוו ןרובלמ ,וגאיטנס)
.ןודנולב םעפהו שדח אישל תוינפשוחה ויתודובע
 
 

.קוטסדונ לביטספ
(הינרופילק) וטנמרקס דיל לוס לד הנוגלב ךרענ 2002 רבמטפס שדוחב
.קוטסדונ לביספ
.לביטספה ךותמ תונומת תואמ תופרצומ הבתכל

 
   
ילוארק ריעב 2002 רבמבונל 2 ה תבשב הכרענ תורחתה
.(ןוטיירבל ןודנול ןיב תמקוממה Crawley )
הב םיפתתשמו ,32 ה םעפב תכרענש םיטסירוטנל תיפוריא תורחת יהוז
תועיפומ ללכ ךרדב .תימואלה תורחתב ונייטצהש םינייחשה ללכ ךרדב
.דנלוהו ץייווש ,היגלב ,תפרצ ,הינמרג ,הילגנאמ תוחלשמ
 
   
.יטסירוטנ לגרודכ קחשממ ואדיו עטק
"...םידגבב ףרוטמהו...םוריע אוה לגרודכה"
.ןוטריסב תופצל ידכ הנומתה לע וקילקה אנא
יטסירוטנ ףע רודכ קחשמ ףסונ טרסב תופצל ידכ
.ןאכ וקילקה אנא
 
   
הליחת ןרקיעו תושדחה ירהו
,םוריעב תושדחה תושיגמ תועיפומ וב "NakedNews" רתאה
הדנקב "הפצו םלש" תינכתל ךפה
(10.09.01)
 
   

תיבהמ םידבועל רתוי ההובג םייח תוכיא :רקס
הלאשתש תיטירב הרבח ידי לע ךרענ
,תונרצי תשוחת :תונורתיה ;הידבוע 2,000 תא
:תונורסחה ;ץחל תוחפו החפשמה םע תוכיא ןמז
לוכי ינא הנושארל" :דבוע ;יתרבח דודיב
(2002 רבוטקואב 15) ."דרשמב םוריע דובעל

 
     

החתלמ לבק - םורע סנכיה :הירטסואב יקוויש קימיג
תונחל ורעתסה םילדלדמו םיספור ,םיריעש םירטסוא תורשע
.םיזעונל $385 -ב החתלמ החיטבהש ובלכה
2000 ראורבפב 28

 
 
םימורעו תומורע :םישורד ןכנימל
;םוקמב םוריעב ףזתשהל וגהנש תוריעצלו םיריעצל םיעגעגתמ ריעב ילגנאה ןגב
;תורייתב תורדרדיה המשרנ ,קראפל ףושחה םבג תא ונפהש זאמ
רתוי העונצ הכפה הרבחה :בצעב ריבסמ קראפה להנמ
21:37 27/7/2002
 
     
ןילרב זכרמב םיטסידונ תכולהת :המוריע האחמ
ןילרב זכרמב םיטסידונ תכולהת :המוריע האחמ
.םיריית ומכ ישארה בוחרב ולייט םיטסידונה
.שק עבוכ וא דצ לימרת םירחא ,המלצמ םמיע ואשנ םידחא
.ןילרבב םוי לכ םיאור אל הזכ הארמ
 
 

רצענו - םוריע וטפשמל עיגה טסידונ
,וטפשמ לע תוחמל שקיב ,הינטירבמ 43 ןב ,גוג ביטס טסידונה
.טסוגואב -7ב יילטסיא וריעב םוריע ךלהתהש רחאל ךרענש
ףפונמ אוהשכ ,ופוג לע דגב אלל טפשמה תיבל עיגהש רחאל
."עשפ ונניא םוריע תויהל" בותכ וילע טלשב

 
   
?םוריעב םיצר לובטופ ינקחשו תודדועמ 3,000 תוארל הצור ימ
3,000 ירמגל םימוריע םהשכ אבה עובשב וצורי םיאקירמא 'גלוק ירגוב
;םידומילה םויס דובכל ,הטיסרבינואה תואשדמ לע
;טנרטניאב יח רודישב יתרוסמה ץורימה רדושי הנשהש אלא
.םיענ לודליד
16:50 11/4/2001
 
   
ןימה רביא לדוג לע םיקחוצ םיטסידונה םג :עבוק שדח רקחמ
;תוהז תויתרבחה תועפותה םידגב אלל םגש רבתסמ
;ףוריטב תולכרמ םישנה ;תונמש םישנ לע םיגלגלמ םירבגה
;םש שי תוינימ תודרטה וליפא
.םוריעב םייח לש םינש ןעמל "לכה הבירקה" תרקוחה
12:35 21/10/2001
 
   

םוריעב טקירק :הינטירבב שדחה טיהלה
םירבח העברא הריהזהו הרצע ריישקרוי תרטשמ
םוריעב יליל טקירק וקחישש
2000 ינויב 29 ,ישימח םוי

 
YNET תונורחא תועידי לש רתאה ךותמ
   
"דבלב םינבל"ל םיטסידונ הנחמ :פ"ארד
?םידגבל תחתמ תצבצבמ תונעזגה
חותפל ובריס הקירפא םורדב םינבל גוז ינב
םירוחש ינפב םהלש םיטסידונה הנחמ תא
"םייקסע םילוקישמ"
05.02.01
 

 

   

םוריעב הפוריא תופילא
תוינקחשמ שולשו תפרצב עובשה החתפנ םישנ לסרודכב הפוריא תופילא
םוריעב ומלטצה ,לסרודכה ידהוא ברקב ןיינע ררועל וסינש ,אטיל תרחבנ
,תוצורפ ונל וארקי םישנאהמ קלח" .'סיניספרק' לסרודכה ןיזגמל יקלח

(21.09.01) .תומלטצמה תחא הרמא ,"לסרודכה ןעמל תאז ונישע לבא

 
     
אלמ םוריעב תורחתהל וטילחה םיטוקס םיטייש
הינומיא תא ךורעל הטילחה ןודרוג טרבור תטיסרבינוא לש םיטיישה תצובק
םייעבטה תונורתיה תא תולגל וניצר חצנל ידכ" :הצובקה רבוד .אלמ םוריעב
"הביריה ינפ לע ונלש
17.02.02
 
   
לע רפסמ הדירולפב סרטיור בתכ
ךפיהל םגו - םישובל ומכ םיגהנתמ םימוריע םדא ינב:רקחמ
תויתרבחה תובכעה לכ תא קורזלו ,םידגבהמ דרפיהל םתטלחה םא
.תמיוסמ הבזכא םכל היופצ םיטסידונ תליהקב םישדח םייח ליחתהלו


 
   
?דגנ וא דעב - םוריע ...ונאצמ המ וארת
?דגנ וא דעב - םוריע
,טאל םיבשוח םתא םא .רהמ ובשחת
Naked טקייורפ לש רתאב רקבל וסנת
.םירזומ םיקניל המכ דועו .טילחה אל ןיידע ומצעבש
 
     
םיטסידונ לע תודבוע המכ
1903 ב המשרנ הנושארה תיטסידונה העפותה
תפרצבש ןו'זרופ-האובב םקוה ןכמ רחאל הנש
.םלועב ןושארה יטסידונה זכרמה
 
     
היטאורק לע
,דימת ויהש יפכ םיבוט הצחרה יפוחו ריוואה גזמ
בוט דעי הנדוע היטאורק ,םכלש עטקה הז םא ,ןכו
.םוריעב הצחרהו ףוזישה יבבוחל
 
     
תיבל בורק רולדגמ
דבלב זייגל אל
Ligethouse Beach רולדגמה ףוח אוה ןושאר ץלמומ רתא
.הקירמאב זייגה לש יוליבה יזכרממ דחאכ עודיש יא ,דנלייא רייפב
ךשמב וילא ךשמ ,דנלייא גנול יפוח לומ ןכושה ,יאה יפוח לש םייפוי
.הנודמו רש דעו דנלרג ידו'גמ ,םיבר זיטירבלסו םינמא םינשה
 
   
תטשפתמ קרוי וינ
גהונהמ םידרפנ קרוי וינב תומוקמ טעמ אל
.הסינכל יאנתכ הבינעו טק'ז שרודה
.שובל טירפ לכמ דרפיהל םיישפוח םיחרואה ,השעמל
ךפה םיירוביצ תומוקמב םוריעב יוליב
(07.11.02 ).ריעב םיפאיה יגוח ברקב הרגישבש רבד טעמכל
 
   
גולוכיספב ףוחב ץעוויהל ולכוי םיטסידונל םיציצמ
היישמש תחת ץועי םיציצמל עיצי יקלטיאה םיטסידונה ןוגרא
לומגלו תוסנל תנמ לע םיגולוסקסו םיגולוכיספמ םיה ףוח לע
. הנוגמה םלגרהמ םתוא
22/07/2000
 
     
םירבח קיפסמ ןיא :םיטסידונה ןוגריאב הגאד
:םיטסידונה ןוגריאב הגאד
,םדא ינב רתויו רתוי יכ הדבועה רואל םירבח קיפסמ ןיא
,םיקראפבו הצחרה יפוחב םיטשפתמ ,הינמרגב רקיעב
.םיטסידונה ידוגיאב םירבחה רפסמ דרוי
 
     

ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופל הרזח

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2002 Giora Eser All rights reserved