תויטסירוטנה תויוליעפל םיפרטצמ דציכ

.ןאכ וקילקה אנא :ץראב םיטסירוטנ םישגפמלו םזירוטנל תילארשיה התומעל ףרטצהל םכנוצרב םא
.ל"אודה תועצמאב םכל הנעי התומעה דעו ירבחמ דחאו םיטרפה תא ואלמ
naturism@naturism.org.il : אוה התומעה לש ל"אודה תבותכ
.םישגפמב תוארתהלו הדות
ילארשיה יטסירוטנה רתאה להנמ - ארויג
naturism@naturism.co.il : ל ובתכ תופסונ תולאשל

,ןושארה ילארשיה יטסירוטנה לטרופה ילעב :הרהבה
.םהמ הנלבקתתש תובושתל םיארחא םניאו ,םזירוטנל תילארשיה התומעה תא םיגצימ םניא
.יטסירוטנה לטרופל רשוקמ רתא אוה ,םזירוטנל תילארשיה התומעה רתא
 

רשע ארויג :בוציעו הכירע

(C) רבחמה תושר אלל תונומתה תוברל ונממ קלח וא הז ףד קיתעהל ןיא .רשע ארויגל תורומש תויוכזה לכ

Copyright © 2000-2006 Giora Eser All rights reserved